Actueel

Actueel

15/11/2017: Het nieuwe statuut van de verenigingswerker

Binnen anderhalve maand zou het zover moeten zijn. Vanaf 1 januari 2018 zal het uitgebreide vrijwilligerswerk een feit zijn en zullen trainers onder dit statuut aan de slag kunnen. Op dit moment worden de wetteksten klaargestoomd en worden de voorwaarden en methodes besproken.
Het kenniscentrum van Sportwerk Vlaanderen volgt alles op de voet op en zal zo snel mogelijk informeren.
Tijdens de eerste helft van december geven we jullie alle informatie, alle do's en dont's en tips en vertellen we je wat we voor jou kunnen betekenen.
Nog heel even geduld dus...09/10/2017: Ben jij klaar voor de nieuwe Privacywetgeving?

Nog een goede 7 maanden en het is zo ver: de verstrenging van de privacywet. Voortaan mogen er sancties opgelegd worden aan bedrijven of organisaties die niet correct omgaan met de door hen verzamelde persoonsgegevens! Neem dus nu al een kijkje op de site van de Privacycommissie en deel de info die je daar kan vinden alvast met je medewerkers of collega's, trainers of bestuursleden.


24/07/2017: nieuwe pensioenwetgeving 

Pensioenwetgeving: wat is nieuw?

Op 20 juli 2017 is er opnieuw een wetsontwerp goedgekeurd dat een wijziging zal betekenen aan de pensioenberekening.Hierdoor zal de manier waarop berekend wordt hoeveel pensioen iemand zal ontvangen wijzigen.

Voor wie vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat zullen alle gewerkte jaren meetellen voor de berekening van het pensioen. Tot nu toe was het aantal jaren beperkt tot 45. Wie meer dan 45 jaar werkt zal nu dus ook meer pensioen ontvangen.

 Via een nieuw koninklijk besluit zal er verder vastgelegd worden dat de werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid (de tweede periode) en de dagen brugpensioen voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019, op basis van het minimum jaarrecht en niet meer op basis van het laatst verdiende loon zullen berekend worden. Mensen die voor een langere periode werkzoekende zijn of onder SWT vallen zullen dus minder pensioen ontvangen.

Anderzijds zal er niet geraakt worden aan de pensioenrechten die periodes van ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, beroepsziekte of moederschapsverlof dekken. Bovendien worden gemotiveerd tijdskrediet, loopbaanonderbrekingen en thematische verloven volledig gelijkgesteld en berekend op basis van het laatst verdiende loon.

De ambtenaren krijgen een gemengd pensioen. Wie bij de overheid werkt, maar niet benoemd is, kreeg tot nog toe een gewoon werknemerspensioen. Vastbenoemde ambtenaren kregen een -hoger- overheidspensioen. Tot nu toe kregen ambtenaren zo’n overheidspensioen voor hun hele loopbaan, ook voor de jaren dat ze contractueel in dienst waren. Dat verandert nu met de invoering van het “gemengd pensioen”. Wie na december benoemd wordt, krijgt voor de jaren als contractueel een werknemerspensioen, voor de jaren als vastbenoemde een overheidspensioen. Als tegengewicht wordt het verplichte aanvullende pensioen ook voor contractuelen ingevoerd, op federaal niveau zelfs al dit jaar.

31/05/2017: Actua juni 2017


Zoals dat de laatste tijd eigenlijk ieder jaar het geval is, is ook dit jaar een jaar van verandering op het vlak van sociale wetgeving.

We zijn nog niet eens halverwege en er is al een hele lijst aan wijzigingen aan regels en verordeningen die anders zijn dan voorheen.

Om het jullie een beetje gemakkelijker te maken en zodat jullie door het bos de bomen terug kunnen zien: een samenvatting!

Bij vragen: aarzel niet het Kenniscentrum te contacteren! 


30/05/2017: Spilindex overschredenDe spilindex is overschreden in mei, precies een jaar nadat dit de vorige keer is gebeurd. Dit betekent dat de uitkeringen en de pensioenen in juni  en de lonen van de ambtenaren in juli met 2% zullen stijgen.

In onze sector, de socio-culturele, stijgen de lonen de tweede maand na overschrijden. Dat wil dus zeggen dat er vanaf 1 juli 2% zal bijkomen op het loonbriefje van elke medewerker in deze sector. 
In de andere privésectoren bestaan verschillende afspraken op het vlak van indexstijgingen. Veel arbeiderslonen worden zo bijvoorbeeld aangepast aan de index, elk jaar in januari. 

 

31/03/2017: Vive le vélo à la belge: Arbeidsrecht verhindert de Ronde van Vlaanderen. 

 

Davy Callewaert, algemeen directeur Sportwerk Vlaanderen: 'Werken in de sport hoort flexibel te zijn, en dat geldt niet alleen voor onze sportlesgevers, ook (top)sporters kunnen meer pragmatisme in de wetgeving gebruiken. Kijk maar naar wat er gebeurt als je het arbeidsrecht toepast op de Ronde van Vlaanderen'.
 
Het artikel via deze link is van de hand van Joris De Wortelaer en Kristof Salomez, advocaten - vennoten bij Bloom Law.

 

08/02/2017: Nieuw statuut inzake semi-agorale sportbegeleiding: Joris De Wortelaer aan het woord.


In opdracht van de Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters, werd door een selecte groep van specialisten van de VUB een statuut uitgewerkt voor de semi-agorale sportbegeleiders. Deze sportbegeleiders zijn mensen die noch vrijwilliger zijn, noch reguliere werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Tot op heden bestaat hiervoor geen apart statuut, met als gevolg dat werkgevers en opdrachtgevers vaak gebruik maken van de hier foutief gebruikte vrijwilligersvergoeding, de duurdere reguliere tewerkstelling of erger nog, het zwartwerk.  
Recent is een eerste stap tot invoeren van het statuut gezet door het goedkeuren van de Visienota in de Vlaamse Regering. De regelgeving dient echter nog wel op federaal niveau te worden goedgekeurd.

Joris De Wortelaer, één van de auteurs van het wetsontwerp, legt in dit artikel uit welke de krachtlijnen van dit ontwerp zijn.27/02/2017: semi-agorale arbeid: stand van zaken

Afgelopen vrijdag werd op de Ministerraad beslist om de visienota 'Statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider' principieel goed te keuren.  In deze visienota worden een aantal voorwaarden en modaliteiten van dit statuut vooropgesteld.

Deze principiële goedkeuring door de Vlaamse regering betekent echter niet dat de inhoud van deze visienota onmiddellijk toepasbaar zou zijn in het veld. Wellicht duurt het nog minstens een jaar vooraleer dit effectieve wetgeving wordt. Bovendien zal er in de loop van dat jaar uiteraard nog gesleuteld worden aan de inhoud van het voorstel.

Sportwerk volgt de verdere ontwikkelingen in dit kader uiteraard verder op.

Je mag hierover spoedig meer informatie verwachten.

eindrapport


1 februari 2017: ook aanvullende pensioenen zijn vanaf dit jaar te raadplegen op mypension.be

Door de diepgaande samenwerking tussen diensten als de RSZ, RSVZ en de Federale pensioendienst is het vanaf heden mogelijk om ook de tweede pensioenpijler te raadplegen op MyPension. Voorheen kon men in deze toepassing enkel informatie over het wettelijk pensioen opvragen.
Vanaf nu is het ook mogelijk om gepersonaliseerde informatie rond alle bestaande aanvullende pensioenplannen waarbij een werknemer of zelfstandige was aangesloten gedurende zijn loopbaan, te bekijken.
In de toekomst zal de toepassing stelselmatig uitbreiden, men zal bijvoorbeeld een raming kunnen maken van het wettelijke pensioen of de gevolgen kunnen nagaan van loopbaankeuzes.


25 januari 2017: verhoging van de fietsvergoeding

De fietsvergoeding is ingevoerd om de werknemers aan te moedigen meer te fiets te nemen voor hun woon-werkverplaatsingen. De fietsvergoeding is 100% RSZ-vrij en volledig fiscaal aftrekbaar voor werkgever en werknemer. Binnen de socio-culturele sector betaalt de werkgever minimaal het volledige fiscaal vrijgestelde bedrag per kilometer.

Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. In het laatste “bericht inzake de jaarlijkse indexering van de inkomstenbelastingen” is opgenomen dat vanaf januari van dit jaar 0.23 euro per kilometer volledig is vrijgesteld.

Deze gunstige belastingregeling geldt alleen als het over effectief afgelegde kilometers gaat. Iedere cent die betaald wordt bovenop het werkelijk te betalen bedrag wordt gezien als loon en op die manier belast.

De registratie van de kilometers is echter niet wettelijk geregeld. De meeste werkgevers kiezen ervoor een eenmalige verklaring op eer te laten ondertekenen. Tegenwoordig wordt ook de fietskalender die aangeboden wordt door Bike to Work gebruikt voor de registratie.

 

5 januari 2017: wet Peeters - stand van zaken

In deze wet "wendbaar en werkbaar werk"  is er onmiddellijke toepassing van een aantal maatregelen. In dit artikel kan je een korte stand van zaken terugvinden.  december 2016: het onderzoek naar het creëren van een specifiek trainers statuut wordt weer opgestart.

De werkgroep "semi-agorale arbeid" heeft eind 2016 besloten om de denkpiste die gegroeid is uit het onderzoeksrapport van de VUB verder uit te werken. In de loop van 2017 zullen we hier ongetwijfeld meer over horen.
Parlementaire vraag15 januari 2016: De fietsvergoeding
 
Binnen het paritair comité 329.01 van de socio-culturele sector is overeengekomen dat werknemers een fietsvergoeding moeten ontvangen die zo groot is als het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag binnen de inkomstenbelasting.
Dit bedrag indexeert in principe jaarlijks op 1 januari. Doordat er nog steeds geen aanpassing aan de index  gebeurd is wat de inkomens betreft zal de fietsvergoeding ook in 2016 0,22 euro per kilometer bedragen.


5 november 2015: het ISCA congres

Op 5 november zal Martje Eyckmans, juriste en manager Kenniscentrum van Vlabus, één van de sprekers zijn op een Europese workshop over recognition on informal and non-formal learning in and through sport, georganiseerd door EOSE (European observatory for sport and employment), het ISCA-congres in Kopenhagen. Ze zal er spreken over hoe in de tewerkstelling in de sport in Vlaanderen omgegaan wordt met het erkennen en verwerven van bekwaamheden en vaardigheden. 
Via deze link kan je het programma van het congres eens inkijken.  

27/11/2015: PowerPointpresentatie van de lezing via deze link: PPT - non-formal and informal learning in sports

 

9 september 2015: vergelijkende studie van de sport in België en Oekraïne

In de zomer van 2015 deed de van oorsprong Oekraïense Nataliya Mazina stage bij Vlabus. Zij maakte deze vergelijkende studie van de sport in haar geboorteland en in België.


17 juni 2015: Aanpassing van het maximumbedrag van de kilometervergoeding

Ieder jaar vindt er op 1 juli de indexatie plaats van het bedrag dat de werkgever als kostenvergoeding kan terugbetalen aan zijn werknemers, die in opdracht, eigen wagen, motorfiets of bromfiets aanwenden voor beroepsmatige verplaatsingen.
Op 1 juli 2015 zal die maximale vergoeding dalen. Dit is het gevolg van het toepassen van het indexmechanisme. Tot 30 juni 2016 zal het maximumtarief 0,3412 euro bedragen.


12 juni 2015: Brug naar het werkveld-Artevelde Hogeschool-Gent

Op 12 juni verzorgt het kenniscentrum van Vlabus een infosessie over sport en tewerkstelling voor de laatstejaars studenten van de richting bachelor LO aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Studenten krijgen er een antwoord op de vragen die ze hebben rond hun toekomstige tewerkstelling en krijgen duiding bij de juridische aspecten waaraan hun tewerkstelling onderhevig is.


8 mei 2015: Sport beweegt naar werk - Nederland

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft in samenwerking met het Nederlands Olympisch comité en op verzoek van de Nederlandse regering een brochure uitgebracht met daarin 9 praktijkvoorbeelden van wat de sportclub kan betekenen voor het arbeidsmarktbeleid. Dit kan op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen van betekenis zijn. Deze verhalen kunnen een inspiratie zijn voor Vlaamse sportclubs die ook op dit vlak een maatschappelijke meerwaarde willen zijn.
Bij Vlabus ondersteunen we sportclubs in deze visie.

Brochure 'Sport beweegt naar werk'


8 april 2015: werken met een handicap.

Je krijgt een integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming en je wil werken als sportlesgever? De FOD Sociale Zekerheid heeft een brochure ter beschikking gesteld waarin alle nuttige kennis op dit vlak samengevat wordt. Je kan ze hier terugvinden.

13 maart 2015: nieuwe uitgave van de brochure "Je sportclub en tewerkstelling".

Auteurs Lien Berton van VSF en Liliane Roegies van Vlabus bundelden de meest nuttige en interessante gegevens omtrent tewerkstelling in de sportsector.
De vernieuwde versie van deze interessante brochure kan aangevraagd worden via het invulformulier, is verkrijgbaar bij de consulenten klanten van Vlabus en is beschikbaar in de kantoren van Vlabus op de hoofdzetel, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent.


1 februari 2015: Pilootproject in het kader van het WIJ!-project (werkinleving voor jongeren) waarbij  laaggeschoolde jongeren tussen 18 en 25 jaar begeleid worden naar de arbeidsmarkt.

 Dit initiatief kadert binnen de beleidsnota Sport 2014-2019: Laaggeschoolden door de opbouw van competenties en arbeidsattitudes via sport verhoogde kansen bieden voor een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt.Er wordt via een pilootproject onderzocht hoe sport een bijdrage kan leveren aan de invulling van het WIJ!-project. Door jongeren die in dit traject zitten op regelmatige basis te laten sporten, wordt ook aan hun attitudevorming gewerkt.

Vlaams minister van Sport en Werk, Philippe Muyters heeft op 01/2/2015 een oproep gelanceerd die nog openstaat tot 31/03/2015. Men heeft aan promotoren die in het WIJ!-project zijn gestapt gevraagd om een samenwerking tot stand te brengen met lokale sportactoren. Dit wil zeggen dat sportclubs, sportdiensten en andere organisaties uit de sector gevraagd kunnen worden om in het project te stappen.  Elke organisatie die zich als een goeie kandidaat voor dit project ziet kan zich bovendien zelf als geïnteresseerde aanbieden. Er komt zowel een inhoudelijke als een financiële ondersteuning vanuit het departement sport van de Vlaamse Gemeenschap.

 Pilootproject sport binnen het WIJ!-project

14 oktober 2014: "Kick off Bloso Kenniscentrum"

De digibib KICS verzamelt wetenschappelijke teksten, beleidsdocumenten, conferenties, regelgeving en andere data. Ben je op zoek naar cijfers over de sportende Vlaming of naar een onderzoek over topsport en eetstoornissen? Vanaf nu vind je het in de digibib van KICS, via een eenvoudige zoekopdracht of via de thematische en de alfabetische lijst.

De digibib is niet alleen nieuw omdat ze voor het eerst alle informatie en kennis bundelt van de sportsector. Ze is nieuw in haar ambitie om met al haar partners alle aanwezige kennis te delen, en samen op zoek te gaan naar data die de sportsector kunnen versterken. Bloso coördineert en ondersteunt, maar de inhoud van de digibib wordt mee door de partners aangeleverd. Vlabus is één van de partners van KICS.

"Kick-off Bloso-KICS met Vlabus als één van de partners"

"De videoboodschap van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters"

"Vlabus en andere partners stellen zich voor"

"Vlabus en andere partners leggen uit welke inbreng ze van KICS verwachten voor hun organisatie"

"De toekomst van Vlabus en Bloso-KICS"