algemeen

ALGEMEEN

Wat is het verschil tussen ontslag en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst door opzegging?

Ontslag is de handeling waarbij de ene partij aan de andere te kennen heeft dat zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Indien de beslissende partij een reden heeft om dat te doen kan het ontslag onmiddellijk ingaan. Als er geen reden is die als gegrond kan worden aanvaard kan het ontslag onmiddellijk ingaan indien beide partijen akkoord zijn met de beëindiging. 

Opzegging is de voorafgaande mededeling van de ene partij aan de andere van de datum waarop het ontslag moet ingaan. Wordt het ontslag zonder opzegging gegeven of is de opzegtermijn niet vermeld dan is de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd. Indien niet aan de twee bovenstaande oorzaken van beëindiging wordt voldaan dan is de ene partij de andere een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Men dient zich steeds aan de wettelijke opzegtermijnen te houden.

Wat is "de welzijnswet"?

Deze wet, die als volledige benaming "wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk" heeft, is een basiswet en alle werkgevers zijn verplicht hier uitvoering aan te geven. Het begrip welzijn dat in het kader van deze wet wordt gebruikt moet gezien worden in de volgende gebieden: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van het werk, de psycho-sociale aspecten van de tewerkstelling, de ergonomie en arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen.
De voorganger van deze wet was de "veiligheidswet". Die wet legde de volledige focus op veiligheid, terwijl in de nieuwe wet de volledige toestand van de werknemer bekeken wordt. De wet voorziet in een risicoanalyse en preventie. Om deze zaken goed te kunnen omkaderen dient een bedrijf een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten; de werkgever wordt hierin bijgestaan door een externe en/of interne preventieadviseur.
Tegenwoordig ligt de focus van de wet op de mogelijke psycho-sociale belasting op het werk. Men moet in het preventieplan voorzien in maatregelen tegen pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en er moet aandacht besteed worden aan het voorkomen van stress en verslavingsgedrag.