sportlesgever

SPORTLESGEVER

Ik ben student en ik wil als sportlesgever werken. Wat zijn de mogelijkheden?

Als jouw hoofdbezigheid studeren is, heb je het statuut ‘student’. Je hebt de mogelijkheid om als jobstudent tewerk gesteld te worden. Dit is een voordelige vorm van tewerkstelling waarbij je enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% bijdraagt aan de sociale zekerheid (RSZ). Dit kan echter maximum voor 475 uur. Een student kan wel zoveel dagen werken als hij/zij wil, op voorwaarde dat vanaf het 476e uur de RSZ- bijdragen (13,07%) worden betaald. Dan ben je een ‘werkstudent’. Indien je wil vermijden dat je ouders het recht op kinderbijslag verliezen is het belangrijk dat je niet meer dan 240 uren per trimester werkt. De zomermaanden (juli-augustus-september) zijn een uitzondering, dan mag je zoveel uren werken als je wil. Er is ook vastgelegd hoeveel je op jaarbasis mag verdienen als je geen inkomstenbelastingen wil betalen. In 2014 was dat € 7.270. En als je echt veel wil werken, en je wil toch ten laste blijven van je ouders kijk je best eens na beneden welke grens je ‘netto-bestaansmiddelen’ moeten liggen. Al de nodige  informatie hierover kan je gemakkelijk terugvinden op deze pagina op de website van de FOD Financiën.

Hoeveel zullen de belastingen op mijn ( extra) inkomsten bedragen?

1.    Belastingvrij minimum

Elke belastingplichtige heeft recht op een gedeelte van zijn inkomen waarop hij geen belastingen betaalt.  Dat is het belastingvrij minimum. Het belastingvrij minimum bedraagt momenteel 7090 euro (belastingjaar 2015, aanslagjaar 2016)

Het belastingvrij minimum kan verhogen naargelang de gezinstoestand.

 

Aantal kinderen

Verhoging belastingvrije som

1

+ € 1 400

2

+ € 3 820

3

+ € 8 570

4

+ € 13 860

Per kind boven het vierde

+ € 5 290

 

2.    Progressiviteit van de belasting

 De inkomsten boven het belastingvrij minimum, zijn belastbaar. Naarmate iemand meer verdient, komt die belastingplichtige in een hoger belastingtarief terecht. De percentages  stijgen per inkomensschijf. Dat noemt men de 'progressiviteit van de belasting'.

   3. De belastingschalen of de inkomensschijven

 Het bedrag van je inkomen dat belast wordt is het bruto-inkomen met aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en met bijtellen van eventueel belastbaar woon-werkverkeer en dergelijke. (dus : Bruto-sociale zekerheidsbijdragen + andere belastbare voordelen)

Elke maand wordt er in principe reeds bedrijfsvoorheffing van je loon afgehouden. De bedrijfsvoorheffing is een voorafgaande heffing van belastingen op het maandelijkse loon, een voorschot als het ware op je definitieve belastingen. Elke werkgever houdt dit af, volgens het tarief waarin je valt volgens het loon dat je bij deze werkgever verdient. Let dus op als je verschillende werkgevers hebt. De verschillende inkomsten samen zorgen ervoor dat je in een hogere belastingschaal komt.

Bij de definitieve berekening van de belasting, worden alle inkomsten, over de verschillende werkgevers heen, samengeteld en per jaar belast. Het definitieve tarief wordt berekend op je totale inkomen van dat jaar. Na het invullen van de belastingbrief wordt de eventueel rechtzettende berekening gemaakt en moet je bijbetalen of krijg je terug, afhankelijk of je voldoende of teveel bedrijfsvoorheffing hebt betaald.

De belastingschalen lijsten de  aan te rekenen bedrijfsvoorheffing op de lonen van de werknemers op.  Men houdt bij de publicatie van de belastingschalen rekening met een aantal verschillende situaties, zoals gezinstoestand, statuut enz.

In deze tabel kan je de belastingschalen terugvinden voor werknemers. In kolom 1 kan je de verschuldigde bedragen terugvinden voor werknemers die alleenstaande zijn of een echtgenoot hebben die ook beroepsinkomsten heeft, in kolom 2 vind je de bedrijfsvoorheffing voor werknemers die een echtgenoot hebben die geen inkomsten heeft.

Kan ik mijn job in het onderwijs combineren met een bijverdienste als sportbegeleider?

Sinds 1 september 2009 heeft geen enkele beroepsactiviteit buiten het onderwijs nog invloed op de bezoldiging van de onderwijsprestaties. Er moet ook niets meer aangegeven worden wat dat betreft. De extra verdiensten kunnen vanzelfsprekend wel invloed hebben op de inkomstenbelastingen. Wat dat inhoudt kan je bekijken in het antwoord op de vraag hierboven.

Mijn werkgever organiseert een mogelijkheid tot een sportactiviteit na de werkuren. Is het wettelijk toegestaan om via mijn tewerkstelling bij Sportwerk die uurtjes sportles te geven aan mijn collega's?

Voor je tewerkstelling bij Sportwerk krijg je een gewone arbeidsovereenkomst. Deze heeft niets te maken met de arbeidsovereenkomst die je bij jouw werkgever hebt. Sportwerk is jouw werkgever tijdens de uren sportles. Jouw werkgever betaalt gewoon voor de diensten die Sportwerk levert onder de vorm van een kwaliteitsvolle lesgever, jij dus.  

Kan  ik mijn tewerkstelling als sportbegeleider combineren met het ontvangen van een werkloosheidsuitkering?

Indien je een occasionele opdracht wil doen voor Sportwerk kan je het beste vragen om daarvoor een dagcontract op te maken. Op die manier moet je, voor het indienen van je stempelkaart, alleen het vakje van de bewuste dag markeren als gewerkt. Wil je echter een lessenreeks of meerdere opdrachten doen, dan kan het gebeuren dat er een arbeidsovereenkomst van langere duur moet opgemaakt worden. Als dit het geval is moet je de nodige aanvragen doen om als "deeltijds met behoud van rechten" beschouwd te worden. Misschien heb je zelfs recht op een inkomensgarantieuitkering... Vraag hiervoor inlichtingen aan jouw vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en/of bij de RVA. Sportwerk als jouw werkgever zal telkens tijdig de documenten opmaken die nodig zijn om in orde te zijn met je uitkering. De dienst HR zorgt voor de afhandeling daarvan.
In elk geval informeer je je best zo snel mogelijk als je je wil verzekeren van behoud van je uitkering en toch wil werken als sportbegeleider.

Kan ik mijn tewerkstelling als sportbegeleider combineren met mijn pensioen?

Je kan perfect werken als gepensioneerde. De gevolgen voor je uitkering zijn verschillend naargelang de manier waarop je gepensioneerd bent.
 - Ben je met wettelijk pensioen en dus 65 jaar en/of voldoe je aan de loopbaanvoorwaarde, dan kan je onbeperkt bijverdienen.
 - Ben je met wettelijk vervroeg pensioen en dus nog geen 65 jaar dan worden je inkomsten begrensd. Indien je die grenzen overschrijdt zal er een gedeelte van je uitkering afgehouden worden.
- Ben je SWT'er (het vroegere brugpensioen) dan ben je strikt genomen werkzoekende. Dezelfde regels als voor andere uitkeringsgerechtigde werklozen gelden. (zie hierboven)
Uitgebreider info kan je terugvinden op de pagina "Pensioen".

Kan ik, naast mijn tewerkstelling bij mijn werkgever, ook als zelfstandige in bijberoep aan de slag als sportbegeleider?

Bijverdienen in de sport kan via het zelfstandigen statuut. Natuurlijk zijn daar een aantal voorwaarden voor. Het is wel zo dat niet iedereen die iemand als lesgever wil aanstellen, akkoord zal gaan met het tewerkstellen van een zelfstandige. Men legt dikwijls meer vertrouwen in iemand die in een grotere organisatie functioneert. Indien je toch van plan bent om op deze manier je diensten aan te bieden wordt aangeraden je zo goed mogelijk te informeren. Er zijn namelijk heel wat zaken die niet mogen uit het oog verloren worden vooraleer een sportlesgever als zelfstandige kan starten.
In dit document vind je heel wat informatie voor iedereen die wil starten als zelfstandige in bijberoep terug.

Naar het schijnt kan er in de socio-culturele sector soms gewerkt worden met vrijstelling van RSZ, de zogenaamde 25-dagen regeling of artikel 17. Wat betekent dit?

 (Artikel 17 van het KB van 28 november 1969, betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 september 2010, BS 28 september 2010)

 Artikel 17 stelt dat bepaalde werkgevers uit de socioculturele en sportsector in sommige gevallen vrijgesteld zijn van de verplichting tot het betalen van sociale bijdragen voor bepaalde werknemers . Deze regeling wordt ook wel de 25-dagen regel genoemd.
Men mag maximum 25 dagen per jaar beroep doen op deze regel. Dit betekent maximum 25‘prestaties’ per jaar, of deze nu 1, 3 of 8 uur duren.
Deze limiet van 25 dagen is ‘hoofdelijk’. Dit wil zeggen dat alle prestaties van de lesgever of sportbegeleider worden samengeteld, dus ook de prestaties die deze persoon bij andere organisaties of culturele centra heeft geleverd.

                                          Sociaal statuut

De tewerkstelling onder de 25-dagenregel is dus vrijgesteld van sociale bijdragen (RSZ).

Let op!
- Omdat er geen RSZ betaald wordt, bouwt de werknemer geen socialezekerheidsrechten op voor die dagen van tewerkstelling. Dus geen vakantiedagen noch pensioenrechten.
- Indien het maximum aantal dagen (25) overschreden wordt, moeten er wel RSZ betaald worden (door de werknemer en de werkgever). De 26ste dag van de tewerkstelling bepaalt de grens voor de regularisatie. Indien er op die dag gewerkt wordt dan zullen met terugwerkende kracht alle sociale zekerheidsbijdragen op de voorbije prestaties betaald moeten worden.   

                                         Fiscaal statuut

Bij tewerkstelling met vrijstelling van RSZ wordt de lesgever beschouwd als een gewone werknemer worden de verdiensten ook gewoon belast. De werkgever moet daarom een fiche 281.10 aan de medewerker bezorgen. Anderzijds moet de lesgever zijn inkomsten, ontvangen onder de 25-dagenregel, invullen op zijn belastingaangifte.